Så blir vi ännu bättre

Vi vet vad du tror, men låt oss berätta hur det är.

För att förstå den utveckling som vi har haft på Dalhemsskolan de senaste åren vill vi ta med dig på en liten resa bakåt i tiden. Vi vet att vår skola har ett rykte om sig att vara en skola, om inte i kaos, så näst intill. Ryktet säger att det är stökigt på lektionerna, att vi inte har behöriga lärare och mycket, mycket mer. Detta är historia!

Detta är nu!

På Dalhemsskolan får eleverna idag en utbildning som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, en skola där lärarna arbetar tillsammans över stadiegränser och mellan olika ämnen. Vi är en skola där trygghet och arbetsro råder och där eleverna får kunskaper och redskap att ta sig an framtiden med glädje och rak rygg.

Tillsammans med Skolverkets projekt , Samverkan för Bästa Skola, har vår skola utvecklats på många plan. Följande är goda exempel på den utvecklingen:

Goda resultat för elever vi får följa från förskoleklass till årskurs 9.

De elever som gått hos oss från förskoleklass upp till åk 9, har mycket höga meritvärden och
är behöriga till gymnasiet. Majoriteten av våra lärare är behöriga i sina ämnen.

Anette Swenninger, rektor på Dalhemsskolan i Helsingborg.
Anette Swenninger, rektor på Dalhemsskolan i Helsingborg.
Studiero över rikssnittet

Vi har under läsåren 2015/16 och 2016/17 arbetat medvetet med strukturer, ordningsregler
och konsekvenser för att uppnå den studiero vi har idag. När jag som rektor går runt på
skolan är det tyst och lugnt., Alla elever är i sina klassrum med sina lärare, och arbetar under
lugna former.

Om någon elev bryter mot våra ordningsregler tar vi tag i detta omgående. Konsekvenserna
finns beskrivna i våra ordningsregler.

Vi har ett eget närvaroteam som stöd för elever som av olika skäl inte kommer till skolan. Och vi ger oss inte, för vårt ansvar är att få eleverna att trivas i skolan.

Vi har en studie- och yrkesvägledare på heltid som inspiration för alla elever på skolan och som stöd i att göra rätt val till gymnasiet och framtiden för våra högstadieelever.

Språkutveckling i alla ämnen

Under läsåret 2017/18 och under pågående läsår genomför vi en satsning på att arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Från vardagsspråk till skolspråk och ämnesspråk för att eleverna ska få kunskaper inför framtiden. Vi kommer att fortsätta arbeta ämnesövergripande/ tvärvetenskapligt på alla stadier. Genom det arbetssättet ger vi eleverna möjligheter till ökad förståelse och sammanhang.

Trygg övergång mellan stadierna för eleven

Vi arbetar för att eleverna skall vara trygga i övergångar mellan stadierna. Lärarna samarbetar mellan ämnen och mellan stadierna. Lärarna känner varandra, vilket bäddar för att eleverna inte behöver ”börja om” när man byter stadie.

/ Anette Swenninger, rektor Dalhemsskolan